Formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale

Formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale

Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale, stabileste principalele tipizate.

Nr. anexei Denumirea Model
1 Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport Model 2016 ITL 016
2 Decont impozit pe spectacole Model 2016 ITL 017
3 Nota de plată Model 2016 ITL 018
4 Borderou desfășurător al încasărilor Model 2016 ITL 019
5 Proces-verbal de verificare casier Model 2016 ITL 020
6 Registru de rol nominal unic Model 2016 ITL 021
7 Registru de rol alte venituri Model 2016 ITL 022
8 Extras de rol Model 2016 ITL 023
9 Matricolă pentru evidența centralizată a impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport Model 2016 ITL 024
10 Borderou de debite – scăderi Model 2016 ITL 025
11 Confirmare de primire a debitelor Model 2016 ITL 026
12 Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate Model 2016 ITL 027
13 Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate Model 2016 ITL 028
14 Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Model 2016 ITL 029
15 Legitimație pentru funcționarul public din organul fiscal local cu atribuții în: stabilirea, constatarea, controlul fiscal, inspecția fiscală, urmărirea, executarea silită, încasarea impozitelor și taxelor locale și a altor venituri la bugetul local Model 2016 ITL 030
16 Ordin de serviciu Model 2016 ITL 031
17 Aviz de inspecție fiscală Model 2016 ITL 032
18 Invitație Model 2016 ITL 033
19 Proces-verbal de reținere/restituire de înscrisuri Model 2016 ITL 034
20 Decizie de impunere privind creanțele d0at0or1ate7b8ug7et6ulu9i l1oc8al0, în2u2rm0a1ins6pecției fiscale Model 2016 ITL 035
21 Decizie privind nemodificarea bazei de impunere Model 2016 ITL 036
22 Somație Model 2016 ITL 037
23 Titlu executoriu Model 2016 ITL 038
24 Proces-verbal privind comunicarea somației Model 2016 ITL 039
25 Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu Model 2016 ITL 040
26 Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii Model 2016 ITL 041
27 Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii Model 2016 ITL 042
28 Adresă de înființare a popririi asigurătorii Model 2016 ITL 043
29 Adresă de înființare a popririi Model 2016 ITL 044
30 Înștiințare privind înființarea popririi Model 2016 ITL 045
31 Proces-verbal de constatare a contravenției Model 2016 ITL 046
32 Proces-verbal de identificare bunuri mobile Model 2016 ITL 047
33 Proces-verbal de identificare bunuri imobile Model 2016 ITL 048
34 Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile Model 2016 ITL 049
35 Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile Model 2016 ITL 050
36 Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile Model 2016 ITL 051
37 Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri Model 2016 ITL 052

(2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum urmează:

a) „Model 2016”, reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează;

b) grupa de litere „ITL”, reprezentând acronimul de la impozite și taxe locale;

c) cifrele „016-052”, care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.

 

http://www.impozitelocale1.ro/formularePJ.html

Ordinul nr. 2594/2016 MDRAP completeaza tipizatele

Nr. anexă Denumirea Model
1 Proces-verbal Model 2016 ITL 055
2 Raport de inspecție fiscală Model 2016 ITL 056
3 Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local Model 2016 ITL 057
4 Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită Model 2016 ITL 058
5 Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită Model 2016 ITL 059
6 Cerere pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări Model 2016 ITL 060
7 Autorizație de foraje sau excavări Model 2016 ITL 061
8 Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu Model 2016 ITL 062
9 Autorizație privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu Model 2016 ITL 063
10 Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire Model 2016 ITL 064
11 Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile Model 2016 ITL 065
12 Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile Model 2016 ITL 066
13 Proces-verbal de licitație pentru bunuri mobile Model 2016 ITL 067
14 Proces-verbal de licitație pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobile Model 2016 ITL 068
15 Proces-verbal privind valorificarea bunurilor mobile sechestrate Model 2016 ITL 069
16 Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite Model 2016 ITL 070
17 Proces-verbal de transfer al obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil Model 2016 ITL 071
18 Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile Model 2016 ITL 072
19 Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii Model 2016 ITL 073
20 Proces-verbal de scădere din evidență a obligațiilor fiscale Model 2016 ITL 074
21 Proces-verbal de constatare și declarare a stării de insolvabilitate Model 2016 ITL 075

Share this post

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *