Articole contabilitate

aici.gov.ro site-ul Depune documente online

La initiativa Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Guvernul Romaniei a adoptat ordonanta de urgenta prin care
toate institutiile publice din Romania sunt obligate sa accepte documente semnate electronic și sa raspunda
solicitarilor depuse de catre  cetateni tot in format electronic.

Ordonanța de urgență nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

„Autoritățile și instituțiile publice stabilesc tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de respectivele autorități, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”

Platforma care pune in practica ordonanta este aici.gov.ro

In functie de Procedura selectata, solicitantul trebuie
sa incarce in portal diferite tipuri de documente:
Cerere acordare somaj tehnic
-Declaratie pe propria raspundere
-Cerere acordare indemnizație
-Lista sportivi
-Copie CI
-Extras de cont
-Contract drepturi autor
etc
Pentru documentele tipizate, formularele se pot descarca din Portal, se completeaza si se semneaza
digital sau olograf, dupa care se incarca individual in sectiunea “Incarca” din dreptul fiecarui tip de
document.

Ghidul de utilizare la adresa:

https://aici.gov.ro/docs/Ghid-de-Utilizare.pdf
1 ACCESAREA PAGINII WEB
Se acceseaza pagina aici.gov.ro

2 SELECTAREA PROCEDURII
Se selecteaza din lista de valori procedura
pentru care se initiaza solicitarea.

3 SELECTAREA INSTITUTIEI
Ca si in cazul procedurii, institutia
eliberatoare se selecteaza din lista de valori
afisata.

4COMPLETAREA INFORMATIILOR
PENTRU INREGISTRARE
In functie de Procedura selectata, se completeaza
informatiile corespunzatoare.

5 INCARCAREA DOCUMENTELOR
In functie de procedura selectata, sunt afisate
documentele care trebuiesc incarcate. Formularele se
descarca, se completeaza si se semneaza dupa care
se incarca individual in sectiunea “Incarca” din dreptul
fiecarui tip de document.

Documentele pot fi semnate electronic cu un certificat digital emis de un furnizor acreditat sau
olograf.
Semnatura olografa poate fi aplicata si direct in formularul descarcat de pe portalul aici.gov.ro,
utilizand functionalitatea de Semnatura din Adobe Reader.

6.FINALIZAREA SI TRANSMITEREA SOLICITARII
Solicitarea se finalizeaza prin trimiterea documentelor catre institutia
selectata.
Cererea solicitantului este identificata printr-un numar unic de inregistrare. In urma trimiterii
solicitarii, atat initiatorul cat și un reprezentant al institutiei selectate primesc un e-mail de
instiintare.
Odata ce este solutionata cererea, initiatorul primește un e-mail cu documentul de raspuns
semnat electronic in prealabil de catre functionarul public al institutiei emitente.

Odata ce solicitarea este solutionata, initiatorul primeste pe e-mail documentul de
raspuns.

Se amana depunerea situatiilor financiare anuale(bilant)-se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv

In Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale se anunta oficial prorogarea termenului de depunere a situatiilor financiare anuale aferente anului fiscal 2019

„Art. XIV. –

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.”

Ordonanta este mult mai complexa cuprinzand si alte modificari:

 •  s-a reglementat extinderea deducerii din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și a sponsorizărilor efectuate către instituțiile și autoritățile publice.

„modificare art.56

(15) Prevederile alin. (11) – (14) se aplică și pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice. În acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută la alin. (11), se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (41). „

 • alcoolul și băuturile alcoolice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente, conform legii
 • continuarea masurii de amanare a platii TVA in vama tinand cont de starea de urgenta instituita de Presedinte.
 • pentru asigurarea acoperirii din import a necesarului de alcool etilic complet denaturat pentru producerea de dezinfectanți, fără alocarea de către operatorii economici a unor sume importante în plata TVA la organele vamale,

1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.

(3) Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale conform alin. (1) și (2) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(4) În cazul importului de alcool etilic complet denaturant, beneficiază de prevederile alin. (2) numai importatorii care dețin autorizație de utilizator final conform prevederilor titlului VIII «Accize și alte taxe speciale» din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data importului.”

 • In aceasta perioada se doreste reintroducerea  rapida în circuitul economic sumele de TVA solicitate la rambursare, piata confruntandu-se cu o severa lipsa de lichiditate, astfel se face rambursarea sumelor de TVA  solicitate cu efectuarea ulterioara a inspectiei fiscale. S-a avut in vedere si imposibilitatea deplasarii echipelor de control la sediul contribuabililor și contactul fizic cu aceștia,in conditiile actuale.

Sunt si exceptii: -deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare la care se incepuse deja inspectia fiscala in vederea solutionarii

-pt deconturile negative ale marilor contribuabili pentru care

 

„i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;

(ii) organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;

(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;”

Conditie de rambursare:

soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

„Art. XI. –

(1) Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.”

 • Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.
 • A fost introdusă o nouă categorie de venituri neimpozabile: avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă, potrivit legii. Pentru aceste venituri nu se datoreză nici contribuții sociale
 • Derogare pentru indemnizațiile de 75%

Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 şi 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada stării de urgenţă, pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI alin. (1) şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 şi la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilităţi fiscale. Prevederile se aplică indemnizaţiilor acordate din bugetul de asigurări pentru şomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020

 • IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

*Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

*Pentru a beneficia de prevederile de mai sus, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei; b) nu se află în insolvenţă.

 • LOTERIA BONURILOR FISCALE

Se suspendă extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Articolul este informativ

Programul de creditare a firmelor afectate de COVID -19

Va puteti inscrie pe platforma la adresa https://www.fngcimm.ro/?fbclid=IwAR2zkil2_WqPjVlkC0pNXk2L_R_9f_H6as6UD1uZ-7FkYXzqAMAXbK7SVVE pentru a obtine un credit garantat 90% de stat

declaratie_IMM (1)

„Descriere produs

Programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19  sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.

Plafonul maxim de garantare alocat este de 15 miliarde lei.

AVANTAJELE CREDITULUI GARANTAT IMM INVEST 

 • Statul poate garanta pana la 90% din valoarea creditelor pe care le accesati la una din bancile partenere!
 • Nu platiti dobanda, comision de garantare sau alte costuri de acordare! Costurile finantarii sunt subventionate in procent de 100% de la bugetul de stat, pana la data de 31.12.2020, cu posibilitati de prelungire.
 • Nu platiti comision de rambursare anticipata!
 • Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10.000.000 lei pentru investitii si pana la 5.000.000 lei pentru capital de lucru!

Credite pentru capital de lucru

pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de  pana la 5.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;
 • durata finantarii este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 de luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari pentru capital de lucru de pana la 1.000.000 lei pentru intreprindere mica si pana la 500.000 lei pentru microintreprindere;
 • garantii de stat de maxim 90% din valoarea creditului;
 • durata finantarii este de pana la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 luni;
 • rata dobanzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

Credite pentru investitii

pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de maxim 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

 

pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de max. 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

 

Sumele acordate cu respectarea conditiilor programului nu vor putea fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare.”

Conditii de eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului daca la data acordarii creditului indeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate ale institutiei finantatoare si, cumulativ, urmatoarele criterii principale:

 1. Nu se afla in dificultate si nici in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
 2. Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă inregistreaza restante, acestea sunt incadrat in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
 3. Nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie.
 4. Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii impreuna cu garantţia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel puţin 100% valoarea finanatarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;
 5. Impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
 6.  Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie, activitati de protectie si garda, activitati de servicii privind sistemele de securizare, activitati de investigatii.”

Articolul este o informare

Comunicat de presa ANAF -masuri privind sprijinirea mediului de afaceri

Comunicatul este preluat de pe site-ul ANAF aveti linkul in josul paginii

În contextul instituirii stãrii de urgențã pe teritoriul României prin Decretul președintelui României nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, împreunã cu Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã, a întreprins o serie de mãsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformãrii voluntare.

”                                  Comunicat de presă

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul
președintelui României nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Agenția
Națională de Administrare Fiscală, a întreprins o serie de măsuri în vederea sprijinirii
mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformării voluntare.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, precum și al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 și al Ordonanței de urgență aprobată
în ședința de Guvern din data de 9.04.2020:
1. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform
Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în
vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea
acestor măsuri.
2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale
scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr.
29/2020 și neachitate până la încetarea acestor măsuri.
3. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și
valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care
se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești
pronunțate în materie penală.
4. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de
procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate
până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. În acest caz,
organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei
de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia
organului fiscal.
5. Se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate
potrivit legii. Aceste condiții se consideră îndeplinite dacă debitorii achită obligațiile aferente
în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor măsuri fiscale.
6. Pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la
plată, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie
depusă până la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de
procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
7. Obligațiile bugetare care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor
la plată, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate
obligații fiscale restante.
8. Extinderea rambursării TVA cu control ulterior.
9. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și
de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea
creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să
curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
Măsurile fiscale mai sus menționate se aplică pe perioada stării de urgență și 30
de zile de la încetarea acesteia.
10. Se acordă o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, dacă
contribuabilii plătitori de impozit pe profit plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al
anului 2020, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificația este de 5%
pentru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii si ceilalți contribuabili.
Categoriile de contribuabili beneficiari ai bonificațiilor prezentate anterior sunt
următoarele:
a) contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată
prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
b) contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat
pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute
de lege;
c) contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
contribuabilii care inițial au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic,
iar ulterior au optat ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar. Această categorie de
contribuabili beneficiază de bonificație dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata
anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie
2020.
11. Se acordă o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru
trimestrul I al anului 2020, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent
acestui trimestru, până la data de 25 aprilie 2020, inclusiv.
12. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii
nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit
specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada
stării de urgență decretate.
13. Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar
2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele
prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3), respectiv art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie
2020 inclusiv.
14. Deducerea sumelor reprezentând sponsorizări către instituții publice și alte
organe ale autorității publice din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita
prevăzută de actul normativ, se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a
exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
15. Nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform Codului fiscal, care importă, în
perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile
calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de
protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi
utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din ordonanța de urgență.
16. Modificarea modului de calcul a plăților anticipate pentru contribuabilii plătitori de
impozit pe profit care aplică sistemul anual de plată a impozitului pe profit cu plăți
anticipate, în sensul stabilirii nivelului acestora la valoarea stabilită pe baza calculului
trimestrial curent ,față de 1/4 din impozitul anului precedent(actualizat cu indicele prețurilor
de consum estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează
plăți anticipate), pentru a corela sarcina fiscală cu încasările reduse determinate de
închiderea activităților total sau parțial prin afectarea mediului economic de măsurile de
combatere a epidemiei Covid -19.

De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au adoptat și alte măsuri
în vederea sprijinirii mediului de afaceri, cum ar fi:
1. Implementarea obligațiilor de plată în platforma ghiseul.ro pentru facilitatea îndeplinirii
obligațiilor de plată ale contribuabililor;
2. Introducerea de noi documente pe baza cărora contribuabilii persoane fizice să se poată
identifica electronic în SPV (alte acte administrative începând cu 1.04.2020);
3. Asigurarea cadrului legal împreună cu MFP în vederea depunerii electronice și a altor
formulare specifice evitării dublei impuneri și acorduri fiscale internaționale (OMFP
1830/2020);
4. Soluționarea la distanță a solicitărilor contribuabililor de către 900 de inspectori, care au
acces la bazele de date necesare desfășurării unor activități specifice (ex. certificate de
atestare fiscală, rambursari TVA, alte categorii de solicitări);
5. Aprobarea, pe perioada stării de urgență, a susținerii contestației în fața organelor de
soluționare a contestațiilor și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la
distanță/telefon, direcția de specialitate menținând legătura permanent cu contribuabilii
pentru găsirea celor mai bune soluții;
6. Asigurarea de la distanță a serviciului de asistență a contribuabililor în domeniul fiscal și
IT în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale (SPV, Call – Center și Formularul de Contact)
pentru asigurarea conformării fiscale;
7. Direcția Generală a Vămilor și Direcția Generală Antifraudă Fiscală lucrează în prima
linie pentru a pune în aplicare ordonanțele militare din perspectiva atribuțiilor ANAF;
8. Desfășurarea de campanii în rândul contribuabililor care au solicitat rambursarea de
TVA, pentru a fi pregătite cu rapiditate compensările și restituirile de taxe, necesare în
derularea procedurii de rambursare;
9. Continuarea procesului de reorganizare a ANAF pentru ca analiza de risc să fie
principalul mecanism de aplicare a procedurilor de administrare fiscală;
10. Constituirea Grupului de analiză fiscală pentru comunicarea rapidă cu reprezentanții
mediului de afaceri și ai mediului academic, în care se discută și se propun măsuri
economice și fiscale care să vină, în continuare, în sprijinul contribuabililor.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA”

https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20200414115126_comunicat_14042020.pdf

UP DATE CSU practic ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

link catre platforma

https://csu.prevenire.gov.ro/?fbclid=IwAR3nDO6VvZq5AvR51ZtX33kYupva03hQAuGThqRPVmlySMn_sgDLy8IFPH8

A. Cine si cum se acorda certificatele  de situație de urgență (CSU)

-la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

-de catre Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

B.Cine poate solicita certificate de situaţie de urgenţă (CSU) și cel fel de CSU se poate solicita?

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

C. beneficii pentru cele doua tipuri de certificate:

TIP 1 (ALBASTRU)

 • amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform prevederilor OUG 29/2020;
 • obținerea indemnizatiei pentru șomaj tehnic (cu limitările prevăzute În OUG 30/2020) din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe perioada stării de urgenţă, pentru toți salariații pentru care a fost suspendat temporar contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, (art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003Codul muncii)

 TIP 2 (GALBEN)

 • plata indemnizaţiei pentru șomaj tehnic din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe perioada stării de urgenţă, pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data de 21.03.2020, conform prevederilor OUG 30/2020

angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 (diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020) și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor.

C. Solicitantii pot fi:

 1. întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004, care şi-au întrerupt activitatea total sau partial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, pentru următoarele activități:
 • activitatea de învățămînt, pentru toate unităţile şi instituţiile de învăţământ – suspendată prin Decretul nr. 195/16.03.2020;
 • activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei – suspendată prin Ordonanța militară 1/17.03.2020;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise – suspendate prin Ordonanța militară 1/17.03.2020;
 • organizarea şi desfăşurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise – suspendate prin Ordonanța militară 1/17.03.2020;
 • activitatea în cabinetele de medicină dentară – suspendată prin Ordonanța militară 2/21.03.2020;
 • activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.

Unde:

Centru comercial  – structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate;

OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă definește:

 • structură de vânzare cu suprafaţă mică – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare de până la 400 m2 inclusiv;
 • structură de vânzare cu suprafaţă medie – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare cuprinsă între 400-1.000 m2 inclusiv;
 • structură de vânzare cu suprafaţă mare – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare mai mare de 1.000 m2;

     2.următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, avocat şi executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

3.cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

4.federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin certificat de identitate sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

D. Cum se obtine CSU?

CSU se obține prin depunerea de către solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, a documentelor solicitate, corespunzător fiecărui tip de certificat în parte.

Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării

E. Documente necesare:

În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN),

solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.(2) Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele indicate la alin. (1) și documente privind autorizarea activității.

Documentele solicitate pentru eliberarea CSU se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură electronică.

CSU sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

 


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………….., cetățean ……………………, născut/născută la data de ………………….., în …………………….., cu domiciliul în ……………………….. ………………………………., legitimat/legitimată cu ………… seria …………. nr. ………….., eliberat/eliberată de …………………………. la data de ……………………, CNP ……………………., adresă e-mail ………………………………………, în calitate de reprezentant legal al ……………………………………………….., cu sediul social în …………., declar pe propria răspundere următoarele:

1. Toate datele și informațiile furnizate în vederea obținerii Certificatului de situație de urgență (CSU) sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat.

2. Toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condițiilor impuse de actele normative incidente.

3. Îmi dau acordul privind accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și de alte instituții publice care vor oferi facilități sau măsuri de sprijin și în baza acestui CSU.

4. Adresa de corespondență electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcțională, verificată de către subsemnatul și accept ca toate informațiile și documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondență transmisă oficial și recepționată.

5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:[] TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea activității total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;[] TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

6. Toate informațiile și documentele necesare obținerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică de către:[] subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al …………………………………………….;[] domnul/doamna ………………………………., născut/născută la data de ………….. în ……………………….., cu domiciliul în …………………………………, legitimat/legitimată cu …….. seria ……. nr. ……………., eliberat/eliberată de ………………….. la data de ………………….., CNP ………………………, în calitate de împuternicit.

 Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale și suportarea consecințelor.Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații“ din Codul penal referitor la: „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.“
Data
…………………………….
Semnătura solicitantului
…………………………….
ATENȚIE!Toate câmpurile se completează obligatoriu.

Acest articolul este o informare si nu reprezinta o opinie juridica

măsuri economice și fiscal-bugetare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr 29/21.03.2020

1. Prelungirea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, pe teren, pe mijlocul
de transport până la data de 30 iunie 2020 inclusiv
 Termenul de plată de 31 martie 2020, stabilit prin Codul fiscal pentru prima rată
pentru impozitul pe clădiri, pe teren, pe mijlocul de transport se prorogă până la
data de 30 iunie inclusiv. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, pe
teren, pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă o bonificație de până la 10%
inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.
2. Prelungirea termenului de depunere a notificării intenţiei de restructurare a
obligaţiilor bugetare pînă la data de 31 iulie 2020 si a solicitării de restructurare
prevăzute în OG 6/2019 până la 30 octombrie 2020
 Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, are obligația de a
notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august –
31 octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020, sub
sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor
bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan
de restructurare și a testului creditorului privat prudent.
 Solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, împreună cu planul de
restructurare şi testul creditorului privat prudent se pot depune până la 30
octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii.

3. Nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru
obligaţiile fiscale SCADENTE începând cu data de 21.03.2020 şi neachitate în
termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.
4. Obligaţiile fiscale scadente începând cu data de 21.03.2020 şi neachitate în termen
de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă nu sunt considerate obligaţii fiscale
restante.
5. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor
bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor
bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală. Măsurile de
suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând
venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de
credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.
6. Contribuabilii:
– care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi
anticipate efectuate trimestrial,
– care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, pentru
plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în
anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal
modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.
pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei
rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se
păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
7.Beneficiază de amânarea la plată pentru:
– serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet;
– chiria pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare

pe durata stării de urgenţă, următoarele categorii:
a) întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004,
care şi-au întrerupt activitatea total sau partial, în baza deciziilor emise de
autorităţile publice competente, care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
b) profesii care îndeplinesc servicii de interes public: notar public, de avocat şi de
executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de
autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei
măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
c) cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi
desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror
activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru
prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19.
Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre
a Guvernului.
d)federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin certificat de identitate
sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile
publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei
măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
8. În contractele în derulare, altele decât cele pentru chirie și utilități, încheiate de
întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora
numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc,
inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea
clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de
urgenţă

Caz de forţă majoră = împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care
se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în
aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de
infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi
mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă. Prezumţia poate fi
răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se
raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile
măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de
urgenţă.
9. Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din
contractele încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii
nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.
10. Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, se prelungeşte cu 3
luni de la data încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar pe durata stării de
urgenţă se suspendă depunerea acestei declaraţii pentru:
– persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu
excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor
deţinute integral sau majoritar de stat, care au obligația de a depune la
înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind
beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul
beneficiarilor reali al societăţilor.
– Asociațiile și fundațiile care, anual sau ori de câte ori intervine o modificare
privind datele de identificare ale beneficiarului real, au obligaţia de a comunica
Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea
înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi
fundaţiilor

 

up date Declaratie pentru deplasare pe perioada situatiei de urgenta si Adeverinta permanenta pentru deplasare la locul de munca

s-au adaugat si alte optiuni

Noul model de declaratie
MODEL-Adeverinta-angajator

26MODEL Declaratie proprie raspundere 2503

MODEL-Adeverinta-angajator

Pentru cei care lucreaza sau se vor deplasa in aceasta perioada

DECLARATIE
Subsemnata/Subsemnatul………………………………………………………………………………………
Născută/născut la data de……………………………….
Având domiciliul:……………………………………………………………………………………………………
Certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv (se bifează caseta):
 deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională
este esențială, și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță (cu prezentarea
unei adeverințe permanente de la angajator) sau deplasare în interes profesional care nu
poate fi amânată (cu ordin de deplasare de la angajator)
 consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;
 deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona
de domiciliu;
 deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau
pentru însoțirea copiilor;
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice
individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;
 deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie
 deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:…………………………….
………………………………………………………………………………..urmând următorul traseu:
……………………………………………………………………………………………………………………
Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul
în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii
bolilor.
DATA SEMNĂTURA

 

ADEVERINȚĂ PERMANENTĂ

Subsemnatul (nume, prenume),…………………………………………………………………….,

în calitate de  (funcția)……………………………………………………….. în cadrul (organizația) …………………………………………………………………………………………………confirm faptul că deplasarea persoanei menționată mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

Datele persoanei care se deplasează:

Nume : …………………………………………………………………………………………………………

Prenume : …………………………………………………………………………………………………….

Data nașterii: ………………………………………………………………………………………………..

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………….

Domeniul activității profesionale : ………………………………………………………………….

Locul de desfășurare al activității profesionale: ………………………………………………..

Traseul deplasării: ………………………………………………………………………………………..

Mijlocul de deplasare: …………………………………………………………………………………..

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

DATA                                                                          SEMNĂTURA

Măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei și companiilor afectate de răspândirea virusului COVID-19, aprobate în ședința de Guvern de miercuri, 18 martie 2020

Specificatii din act privind obligatiile fiscale

”Actul normativ mai prevede că, pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
În acest fel, contribuabilii sunt eligibili să participe, de exemplu, la procedurile de achizițiile publice derulate în această perioadă sau să nu li se anuleze diverse autorizații.

Având în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor, a fost considerată necesară prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

Astfel, s-a decis prorogarea termenului pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.

Prin derogare de la prevederile privind Codul Fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. De asemenea, pentru cei care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

De asemenea, pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Guvernul a decis și prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.

În aceste condiții, Guvernul a aprobat ca plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor din venituri rezultate din privatizare acordate de Ministerul Finanțelor Publice unităților administrative-teritoriale să se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere. Facilitatea nu este acordată împrumuturilor care înregistrează restanțe la plată.’

https://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=999646013

 

up date cu Decretul președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020).Recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus-Comunicat de presa

up date

dupa Decretul președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020).

Se mai adauga unele precizari

Domeniul muncii şi protecţiei sociale
 • Guvernul poate sprijini angajatorii şi angajaţii afectaţi de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare.
 • Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, autorităţile administrative autonome, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, societăţile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgenţă, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.
 • Pe durata stării de urgenţă are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepţia controalelor dispuse de către ministrul muncii şi protecţiei sociale, a celor dispuse de Inspecţia Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârşirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social şi pentru cercetarea accidentelor de muncă.

10 martie 2020

În contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) face o serie de recomandări care pot fi aplicate în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor, dar și pentru sprijinirea angajatorilor în derularea activităților curente. Aceste măsuri sunt necesare în scop preventiv, dar și pentru clarificarea situațiilor noi în care angajatorii și angajații se pot afla din punct de vedere al relațiilor de muncă, ca urmare a măsurilor de urgență impuse de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență.

MMPS recomandă 3 măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă în contextul suspendării cursurilor școlare în unitățile de învățământ, fapt care poate genera necesitatea ca unul dintre părinți să rămână la domiciliu pentru supravegherea copilului minor, dar și în cazul în care se consideră că prezența lucrătorilor la locul de muncă ar putea constitui un risc:

1. Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

2. Modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, în conformitate cu prevederile art. 108-110 din Codul Muncii, unilateral, în conformitate cu prevederile art. 48 din același act normativ, sau prin acordul părților, cu precizarea în mod expres în decizia sau, după caz, în actul adițional de modificare a locului de muncă, a următoarelor elemente:

– faptul că salariatul lucrează de la domiciliu;
– perioada în care se aplică această măsură;
– programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului;
– obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

În această situație, angajatorul are obligația de a asigura instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

3. Desfășurarea activității prin telemuncă, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 81/ 2018 privind reglementarea activității de telemuncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor. Actul adițional va conține următoarele:

– precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
– perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de munca organizat de angajator;
– locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
– programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
– modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
– responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
– obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
– obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de munca aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției – datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
– condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

În ceea ce privește personalul contractual din instituțiile publice, vor fi aplicabile prevederile Codului Muncii, în conformitate cu art. 1 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrative, conform cărora “Prezentul cod se completează cu Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu alte reglementari de drept comun aplicabile în materie” și art. 538 alin. (2) din același act normativ.

În cazul instituirii, în condițiile legii, a stării de carantină sau în caz de forță majoră, contractul individual de muncă se va suspenda de drept, în conformitate cu prevederile art. 50 lit.c) și f) din Codul Muncii.

MMPS solicită angajatorilor, dar și salariaților să dea dovadă de flexibilitate și de deschidere în ceea ce privește stabilirea unor programe de lucru individualizate și în vederea menținerii unor relații de muncă normale și corecte.

MMPS apreciază că, în măsura în care nu există un indiciu clar privind infectarea la locul de muncă, activitatea trebuie să se desfășoare în condiții normale, cu  asigurarea tuturor condițiilor de igienă și de protecție a salariaților.

MMPS analizează și posibilitatea de a acorda zile libere sau concedii, în situația în care lucrurile vor evolua în sens negativ.

Măsuri preventive de securitate și sănătate în muncă pentru angajatori:

– Efectuarea unei analize la nivelul fiecărui angajator în vederea prioritizării serviciilor esențiale sau relevante de cele neesențiale, cu respectarea drepturilor la securitate și sănătate în muncă a lucrătorilor;

– Asigurarea de către angajator a securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă în condițiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și dispunerea măsurilor necesare pentru:

– asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;
– prevenirea riscurilor profesionale;
– informarea şi instruirea lucrătorilor;
– acordarea echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție etc.).

–  Determinarea naturii și nivelului de risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la COVID-19 și stabilirea următoarelor măsuri:

– limitarea expunerii;
– elaborarea unui plan de măsuri, întocmit în baza recomandărilor medicului de medicina muncii cu care are contract;
– anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică competentă teritorial.

– Utilizarea e-mailului și a teleconferințelor pentru a reduce contactele fizice și deplasările în interes de serviciu dacă acestea nu sunt necesare în mod imperativ;

– Întocmirea unui plan de asigurare a continuității activității în situația în care un număr semnificativ de lucrători nu ar putea sa își desfășoare activitatea la locul de muncă organizat de către angajator. Următoarele măsuri ar putea fi luate: identificarea acelor locuri de muncă pentru care trebuie asigurată continuitatea, identificarea acelor lucrători cu calificări/competențe care le dau posibilitatea să fie mutați de la un loc de muncă la altul astfel încât să se asigure continuitatea activității, identificarea lucrătorilor care au infrastructura IT necesară de a lucra de acasă;

– Aplicarea procedurilor stabilite la nivel național de către Ministerul Sănătății în cazul în care lucrătorul prezintă simptome asociate infecțiilor respiratorii la locul de muncă;

– Suspendarea programului de audiențe la nivelul instituțiilor publice și introducerea de măsuri alternative, de tipul transmiterii solicitărilor prin telefon și email (numerele de telefon și adresele de email vor fi afișate pe pagina de internet și la sediul fiecărei instituții);

– Diminuarea pe cât posibil a timpului de așteptare în cadrul programului de lucru cu publicul, prin transmiterea, acolo unde este posibil, a solicitărilor prin email;

– În situațiile în care este necesară prezența fizică a solicitantului la sediul instituției, se va avea în vedere menținerea distanței de cel puțin 1 metru față de celelalte persoane din incintă;

– În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu.

 

Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5827-recomand%C4%83rile-mmps-%C3%AEn-scopul-prevenirii-r%C4%83sp%C3%A2ndirii-infect%C4%83rii-cu-coronavirus

 

Beneficiarii reali ai persoanelor juridice, conform Legii nr. 129/2019

         Persoanele juridice care au obligatia inregistrarii in Registrul Comertului, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor au obligatia depunerii  unei declaratii privind beneficiarii reali ai societatilor.

Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real se face astfel:

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) ; formular – tip;
 3. Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) – (copie);
 4. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Depunerea se poate face direct de catre solicitant la ORTC , prin posta cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire sau mijloace electronice.

 

Obligatia apare la:

 1. la înmatriculare

Printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, la înmatriculare, se va depune și declarația privind beneficiarul real, dată de către reprezentantul legal, în forma prevăzută de Legea nr. 129/2019.

 1. anual

Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

 1. ori de câte ori intervine o modificare

În termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Nedepunerea in termen de 30 de zile a  declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii

Pentru societatile infiintate inainte de 21.07.2019 termenul de depunere (potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020.

In cazul nedepunerii se sanctioneaza cu amenda de la 5.000lei la 10.000lei.

 21.02.2020 Mihaela