Author - mihaela

CONECTARE CASE DE MARCAT

Ordinul ANAF nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF, este util să le comunicați clienților importanța respectării termenelor impuse de actul normativ:
 • 30.06.2021 – pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
 • 30.11.2021 – pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii;
 • la momentul fiscalizării, dacă această operațiune se realizează ulterior datelor menționate mai sus, în funcție de categoria operatorilor economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale.
        De asemenea, operatorii economici vizați de actul normativ trebuie să cunoască faptul că în cazul nerespectării termenelor mai sus menționate, aceștia pot fi sancționați cu amendă cuprinsă între 8.000 și 10.000 lei, conform art. 11 alin. (1) lit. f) și j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999.
        Lunar, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfuncţionalităţi privind fişierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul
informatic.
      Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia completării şi transmiterii declaraţiei prevăzute în anexa nr. 2
    INFORMAŢIILE
conţinute în declaraţia operatorilor economici care desfăşoară activitate în zone
nedeservite de reţele de comunicaţie electronice
1. Datele de identificare ale utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale:
a) codul de identificare fiscală;
b) denumirea operatorului economic;
c) numărul unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal;
d) adresa locului de instalare sau utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;
e) datele de identificare şi calitatea persoanei care este desemnată să transmită
informaţii şi/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice
fiscale.
2. Declaraţia pe propria răspundere prin care utilizatorul menţionează că aparatul
de marcat va funcţiona în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al
operatorului economic, după modelul prevăzut în continuare:
Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………., domiciliat(ă)
în ……………………….., str. ……………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. …..,
judeţul/sectorul …………………., legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport, seria …..
nr. ………….., eliberat(ă) de ……………… la data de ……………., având
CNP/NIF ………………………, în calitate de administrator/reprezentant legal al
utilizatorului ………………., având CIF/CNP/NIF ……………………., cunoscând
prevederile legii penale privind falsul în declaraţii*), declar pe propria răspundere
următoarele:
Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de
identificare ………………………………….. este instalat/utilizat la adresa din
localitatea ………………………………., str. …………………………. nr. …….., bl. ……, sc. …..,
ap. ……, judeţul/sectorul ………………….. .

EVALUARE RISC FISCAL -TVA

ORDIN Nr. 393/2021 din 15 martie 2021
pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

„ART.316

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a) – e) și h), organele fiscale înregistrează persoanele impozabile la solicitarea acestora, astfel:

e) în situația prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situația care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezintă risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite la alin. (11) lit. h), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

ART.316

(11)

h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.”

Ordinul cuprinde :

-Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.

-Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.

-Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.
I. Evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum şi în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în vederea anulării înregistrării potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în evaluarea riscului fiscal din cadrul organului fiscal competent, respectiv structurile de informaţii fiscale de la nivel judeţean/regional, precum şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, denumit în continuare compartiment de evaluare.

Procedura vizează societățile comerciale înființate potrivit Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA urmare a anulării acestei înregistrării de către ANAF în baza  procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice sau în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal.

In vederea inregistrarii in scopuri de TVA  persoanele impozabile trebuie sa depuna la ANAF  Formularul 099

(Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.153 alin.(91 ) lit.b)–d) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Cererea poate fi respinsa daca :

* asociaţii/administratorii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 5 alin. (1), sau persoana impozabilă însăşi au/are înscrise(ă) în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

art4.

(4) În cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivităţii fiscale, după cum urmează:

a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie;

b) atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

c) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

*) persoana impozabilă care solicită înregistrarea potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se regăseşte într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a), c) – e) din Codul fiscal.

Daca nu este respinsa :

Cererea se transmite catre compartamentul de evaluare in vederea evaluarii riscului fiscal:

Evaluarea riscului se face având în vedere criteriile prevăzute în anexele 5 sau 6 din normele metodologice la Codul fiscal. Fiecărui criteriu  în anexele nr. 5 şi 6 la normele metodologice îi corespunde un punctaj negativ. Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Anexa_1_HG_340_2020.pdf

< 51 de puncte persoana impozabila prezinta risc fiscal ridicat

In acest caz compartamentul de evaluare solicita audierea acestora si /sau o cercetare a organelor de control. Daca in urma acestor proceduri riscul se mentine mare , se propune respingerea cererii de reinregistrare.

=51 persoana impozabila prezinta un risc fiscal mic

-compartimentul de evaluare intocmeste un referat prin care propune aprobarea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA

Pentru ambele situatii solutionarea Cererii de inregistrare in scopuri de TVA consta in emiterea unei Decizii de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA , in termenul prevazut la art.77 Cod de procedura fiscala adica 45 de zile. Decizia trebuie motivata.

Decizia poate fi atacata la organul fiscal competent in termen de 45 de zile de la data comunicarii.

II.PROCEDURĂ de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal

Procedura vizează societățile comerciale înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990,  care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, respectiv în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal, și care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA.

In vederea inregistrarii in scopuri de TVA  persoanele impozabile trebuie sa depuna la ANAF  Formularul 099

Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.153 alin.(91 ) lit.b)–d) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită
înregistrarea în scopuri de TVA sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului
fiscal competent ori prin poştă cu confirmare de primire.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele
prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal
competent.

*După primirea cererii de înregistrare, corect completată, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a), c) – e) din Codul fiscal.

*Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a), c) – e) din Codul fiscal, cererea de înregistrare se respinge, după audierea contribuabilului. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

*Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a), c) – e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate transmite cererea de înregistrare către compartimentul de evaluare, în vederea aplicării procedurii de evaluare a riscului fiscal. Ca urmare a aplicării procedurii, compartimentul de evaluare întocmeşte referatul motivat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, în baza căruia compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul de decizie prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

*Împotriva deciziilor se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării.

III. PROCEDURĂ de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal

In cazul riscului fiscal ridicat  organul fiscal anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoana impozabile, societate comercială  înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990.

Procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, în urma selecţiei efectuate, în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice.

In practica eu am constatat ca pentru firmele din turism programul informatic are lacune., nu tine cont de felul in care s-a calculat cifra de afaceri pana in februarie anul acesta ,pentru cei care utilizeaza regimul marjei , acestea fiind automat considerate cu risc fiscal ridicat.  Nu s-a tinut cont de modul de raportare deosebit al firmelor de turism.

Bine ca inainte de luarea deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi audiat.

Dacă persoana impozabilă prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente care sunt de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de menţinere a calităţii de persoană înregistrată în scopuri de TVA.

Dacă persoana impozabilă nu prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente sau datele, informaţiile şi documentele prezentate nu sunt de natură să determine modificarea nivelul riscului fiscal, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Dacă persoana impozabilă prezintă în cadrul audierii date, informaţii, precum şi documente care au legătură cu cauza, dar care impun efectuarea unor verificări faptice şi documentare ce pot determina modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare transmite motivat solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia care a stat la baza analizei structurilor cu atribuţii de control competente.

 

 

OPANAF 409/2021 – FORMULARE TVA LA ÎNCASARE

                  Prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse modificări Codului fiscal. Astfel, prin noile dispoziții ale Codului fiscal, se modifică:
a) plafonul pentru care se aplică sistemul TVA la încasare, de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei;
b) modalitatea de exercitare a opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în sensul în care aceasta se poate exercita oricând în cursul anului (anterior acestei modificări, opțiunea de a aplica sistemul TVA la încasare se putea exercita doar la începutul anului, până la data de 25 ianuarie, inclusiv). Opțiunea se exercită prin depunerea Formularului 097 până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare perioadei fiscale din care se dorește aplicarea sistemul TVA la încasare. Notificările depuse după acest termen nu se prelucrează de organul fiscal.

                 Având în vedere aceste schimbări legislative, a fost necesară modificarea OPANAF nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare astfel s-a emis Ordinul nr. 409/2021 pentru modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare.

               Rubricile din formularul de notificare (097) utilizat pentru exercitarea opțiunii de aplicare/încetare a aplicării sistemului TVA la încasare, au fost preluate și în formularul 700 „Declaraţie pentru înregistrarea /modificarea în mediu electronic a  menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, aprobat prin OPANAF nr. 4136/2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, a fost necesară modificarea corespunzătoare și a subsecțiunii IV din formularul 700, precum și a instrucțiunilor de completare a acestei subsecțiuni.

 

DECIZIE
de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

Către: Denumirea/Numele, prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,

bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

SUBSECŢIUNEA IV – NOTIFICARE PRIVIND SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE

____________________________________________________________________________
| ANAF | DECLARAŢIE PENTRU ÎNREGISTRAREA/ | 700 |
|Agenţia | MODIFICAREA ÎN MEDIU ELECTRONIC A | |
|Naţională | MENŢIUNILOR ULTERIOARE | |
|de | ÎNREGISTRĂRII FISCALE | |
|Administrare| | |
|Fiscală | | |
|____________|___________________________________________|___________________|
____________________________________________________________________________
| I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI |
|____________________________________________________________________________|
| 1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ | | | | | | | | | | | | | | |
|________________________________|____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 2. DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME | |
|______________________________|_____________________________________________|
| 3. DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ DEPUSĂ INIŢIAL | |
|______________________________________________________|_____________________|
____________________________________________________________________________
| II. DOMICILIU FISCAL |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţ | | Localitate | | Sector | |
|_________|__________________|______________|____________________|________|__|
| Strada | | Nr. | | Bloc | | Sc. | |
|_________|_________________________________|_____|____|_______|____|_____|__|
| Et. | | Ap. | | Detalii adresă | |
|______|_____|_____|____|________________|___________________________________|
| Cod poştal | | Telefon | |
|_______________|________________|_________|_________________________________|
| Fax | | E-mail | |
|_________|______________________________|________|__________________________|
____________________________________________________________________________
| III. DATE PRIVIND SECŢIUNILE COMPLETATE |
|____________________________________________________________________________|
| SECŢIUNEA A – DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA/MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL| |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA B – DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA ŞI VECTORUL | |
| FISCAL PRIVIND TVA | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SUBSECŢIUNEA I – ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA, ULTERIOR | |
| ÎNREGISTRĂRII FISCALE | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SUBSECŢIUNEA II – MENŢIUNI PRIVIND SCHIMBAREA/MENŢINEREA PERIOADEI | |
| FISCALE | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SUBSECŢIUNEA III – OPŢIUNE PRIVIND APLICAREA/ÎNCETAREA APLICĂRII | |
| PREVEDERILOR ART. 278 alin. (5) lit. h) DIN CODUL FISCAL (locul | |
| prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de | |
| telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune, sau a serviciilor | |
| furnizate pe cale electronică) | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SUBSECŢIUNEA IV – NOTIFICARE PRIVIND SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA V – ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA ŞI SCOATEREA | |
| DIN EVIDENŢĂ CA PERSOANĂ IMPOZABILĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI DE TVA | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA C – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU IMPOZITELE DIRECTE | |
| DATORATE | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA D – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ANGAJATORI SAU | |
| ASIMILAŢI ACESTORA | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA E – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ALTE IMPOZITE ŞI TAXE | |
| DATORATE | |
|_________________________________________________________________________|__|
| SECŢIUNEA F – DATE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE CARE NU AU OBLIGAŢIA | |
| ÎNREGISTRĂRII FISCALE | |
|_________________________________________________________________________|__|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA A – DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA/MODIFICAREA DOMICILIULUI FISCAL |
|____________________________________________________________________________|
| I. DATE PRIVIND DOMICILIUL/SEDIUL SOCIAL/SEDIUL/SEDIUL ACTIVITĂŢII |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Adresa domiciliului/sediului social/sediului/sediului activităţii |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţ | | Localitate | | Sector | |
|_________|__________________|______________|____________________|________|__|
| Strada | | Nr. | | Bloc | | Sc. | |
|_________|_________________________________|_____|____|_______|____|_____|__|
| Et. | | Ap. | | Detalii adresă | |
|______|_____|_____|____|________________|___________________________________|
| Cod poştal | | Ţara | |
|_______________|________________|___________|_______________________________|
| Telefon | | Fax | | E-mail | |
|_________|___________________|_________|____________|________|______________|
| 2. Codul CAEN al obiectului principal de activitate | | | | |
|________________________________________________________________|__|__|__|__|
| II. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţ | | Localitate | | Sector | |
|_________|__________________|______________|____________________|________|__|
| Strada | | Nr. | | Bloc | | Sc. | |
|_________|_________________________________|_____|____|_______|____|_____|__|
| Et. | | Ap. | | Detalii adresă | |
|______|_____|_____|____|________________|___________________________________|
| Cod poştal | | Telefon | |
|_______________|________________|___________|_______________________________|
| Fax | | E-mail | |
|_________|______________________|_______________|___________________________|
| III. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL |
| CONTRIBUABILULUI |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţ | | Localitate | | Sector | |
|_________|__________________|______________|____________________|________|__|
| Strada | | Nr. | | Bloc | | Sc. | |
|_________|_________________________________|_____|____|_______|____|_____|__|
| Et. | | Ap. | | Detalii adresă | |
|______|_____|_____|____|________________|___________________________________|
| Cod poştal | | Telefon | |
|_______________|________________|___________|_______________________________|
| Fax | | E-mail | |
|_________|______________________|_______________|___________________________|
| Modul de dobândire al spaţiului: | |
|__________________________________|_________________________________________|
| Număr document | | Data document | | |/| | |/| | | | |
|________________|_______________|_______________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA B – DATE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA ŞI VECTORUL |
| FISCAL PRIVIND TVA |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| SUBSECŢIUNEA I – ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA, ULTERIOR | |
| ÎNREGISTRĂRII FISCALE | |
|________________________________________________________________________|___|
| Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe |
| valoarea adăugată cu drept de deducere |
|____________________________________________________________________________|
| 1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, | | | | | | | | |lei|
| conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal | | | | | | | | | |
|________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1.2. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că | |
| cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească plafonul de | |
| scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la | |
| regimul special de scutire pentru întreprinderile mici | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de | |
| TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform art. 310 | |
| alin. (2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire | |
| prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de | |
| operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul | |
| livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar | |
| fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate| |
| în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, | |
| conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal. | |
|________________________________________________________________________|___|
| Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe |
| valoarea adăugată cu drept de deducere |
|____________________________________________________________________________|
| 1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea | |
| plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de | |
| TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art. 310 alin. (2) din | |
| Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310| |
| alin. (1) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de | |
| operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul | |
| livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar | |
| fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate| |
| în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, | |
| conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| Menţiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei |
| impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar |
| este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) |
| lit. b) din Codul fiscal, astfel: |
|____________________________________________________________________________|
| 1.10. Înaintea primirii serviciilor, în situaţia în care urmează să | |
| primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este | |
| obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul| |
| fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care | |
| este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt | |
| stat membru | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.11. Înainte de prestarea serviciilor, în situaţia în care urmează să | |
| presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de| |
| la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă | |
| stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat | |
| membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform | |
| echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 307 | |
| alin. (2) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.12. Înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul| |
| sediu fix în condiţiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b şi c) | |
| din Codul fiscal care implică: | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.12.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere,| |
| inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 | |
| alin. (2) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.12.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe | |
| valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la | |
| art. 316 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul Fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.12.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, | |
| conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.12.4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.13. Menţiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA | |
| conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.14. Menţiuni ulterioare privind înregistrarea în scopuri de TVA | |
| conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.15. Cifra de afaceri din anul precedent, | | | | | | | | |lei|
| obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite| | | | | | | | | |
| de taxa pe valoarea adăugată cu drept de | | | | | | | | | |
| deducere şi/sau neimpozabile în România conform| | | | | | | | | |
| art. 275 şi 278 din Codul fiscal, dar care dau | | | | | | | | | |
| drept de deducere conform art. 297 alin. (4) | | | | | | | | | |
| lit. b) din Codul fiscal. | | | | | | | | | |
|________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1.16. Perioada fiscală |
|____________________________________________________________________________|
| 1.16.1. Lunară | | 1.16.3. Semestrială| | Nr. aprobare organ| |
| | | | | fiscal competent | |
|_____________________|__|____________________|__|___________________|_______|
| 1.16.2. Trimestrială| | 1.16.4. Anuală | | Nr. aprobare organ| |
| | | | | fiscal competent | |
|_____________________|__|____________________|__|___________________|_______|
____________________________________________________________________________
| SUBSECŢIUNEA II – MENŢIUNI PRIVIND SCHIMBAREA/MENŢINEREA PERIOADEI | |
| FISCALE | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.17. Menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele | |
| impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul | |
| calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie | |
| intracomunitară de bunuri taxabilă în România | |
| | |
| În temeiul dispoziţiilor art. 322 alin. (7) din _____ ________|___|
| Codul fiscal, având în vedere faptul că în luna | | | anul | | | | |
| |__|__| |__|__|__|___|
| |
| a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei |
| intracomunitare de bunuri efectuate, declar schimbarea perioadei fiscale |
| utilizate pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată. |
| _____ ____________|
| Începând cu data de întâi a lunii | | | anul | | | | |
| |__|__| |__|__|__|___|
| |
| perioada fiscală utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată este LUNA |
| calendaristică. |
|____________________________________________________________________________|
| 1.18. Menţiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile| |
| pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu | |
| au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.18.1. Cifra de afaceri din anul precedent, | | | | | | | | |lei|
| obţinută sau, după caz, recalculată |__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1.18.2. În temeiul dispoziţiilor art. 322 alin. (8) teza a II-a din | |
| Codul fiscal, REVIN LA TRIMESTRUL calendaristic drept perioadă fiscală,| |
| întrucât în anul precedent/anii precedenţi am utilizat luna ca perioadă| |
| fiscală, dar nu am mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi | |
| cifra de afaceri nu a depăşit plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) | |
| din Codul fiscal | |
| |___|
| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria |
| răspundere că nu am efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul |
| precedent. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| SUBSECŢIUNEA III – OPŢIUNE PRIVIND APLICAREA/ÎNCETAREA APLICĂRII | |
| PREVEDERILOR ART. 278 alin. (5) lit. h) DIN CODUL FISCAL (locul | |
| prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de | |
| telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune, sau a serviciilor | |
| furnizate pe cale electronică) | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.19.1. Opţiunea privind aplicarea prevederilor art. 278 alin. (5) | |
| lit. h) din Codul fiscal ________________________|___|
| | | |/| | |/| | | | |
| În temeiul prevederilor art. 278 alin. (10) | | | | | | | | | | |
| din Codul fiscal optez, începând cu data de | | | | | | | | | | |
| |__|__|_|__|__|_|__|__|__|___|
| ca locul prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu |
| prevederile art. 278 alin. (5) lit. h), deşi îndeplinesc condiţiile |
| prevăzute la art. 278 alin. (8). Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi |
| ani calendaristici. |
| |
| În aceste condiţii, locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de |
| radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale |
| electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UK se |
| consideră a fi locul unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul |
| stabil sau reşedinţa obişnuită. |
|____________________________________________________________________________|
| 1.19.2. Încetarea opţiunii privind aplicarea prevederilor art. 278 | |
| alin. (5) lit. h) din Codul fiscal | |
| |___|
| Întrucât îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Codul |
| fiscal, dar am aplicat începând din data de |
| ____________________________|
| | | |/| | |/| | | | |
| |__|__|_|__|__|_|__|__|__|___|
| prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal pentru cel puţin |
| 2 ani calendaristici, optez pentru încetarea aplicării prevederilor |
| art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal începând cu data de |
| ____________________________|
| | | |/| | |/| | | | |
| |__|__|_|__|__|_|__|__|__|___|
| În aceste condiţii, locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de |
| radiodifuziune şi televiziune, precum şi a serviciilor furnizate pe cale |
| electronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE se |
| consideră a fi în România. |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| SUBSECŢIUNEA IV – NOTIFICARE PRIVIND SISTEMUL TVA LA ÎNCASARE | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.20.1. Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opţiune |
| ___ |
| | | Declar pe propria răspundere că sunt persoană impozabilă eligibilă |
| |___| pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv sunt persoană|
| impozabilă stabilită în România, nu fac parte dintr-un grup fiscal |
| unic, iar cifra de afaceri realizată în perioada |
| _____________________________ ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | | – | | |/ | | |/ | | | | |
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| respectiv de | | | | | | | | |lei|
| |__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| |
| nu depăşeşte plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei). Având în vedere |
| această situaţie, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, |
| începând cu data de |
| ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | |
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| ___ |
| | | Fiind persoană impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA în|
| | | cursul anului, eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la |
| | | încasare, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând|
| | | cu data înregistrării în scopuri de TVA. |
|__|___|_____________________________________________________________________|
| 1.20.2. Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare: |
| ___ |
| | | Întrucât cifra de afaceri realizată în perioada |
| |___| |
| _____________________________ ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | | – | | |/ | | |/ | | | | |
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| respectiv de | | | | | | | | |lei|
| |__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| |
| a depăşit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), notific organul fiscal|
| cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, începând cu |
| data de |
| ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | |
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| ___ |
| | | Deşi sunt persoană eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la |
| |___| încasare întrucât cifra de afaceri realizată în perioada: |
| _____________________________ ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | | – | | |/ | | |/ | | | | |
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| respectiv de | | | | | | | | |lei|
| |__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| |
| nu a depăşit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), renunţ la aplicarea|
| sistemului TVA la încasare. Având în vedere această situaţie, notific |
| organul fiscal cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la |
| încasare, începând cu data de |
| ______________________________|
| | | |/ | | |/ | | | | |
|_____________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
____________________________________________________________________________
| SUBSECŢIUNEA V – ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA ŞI SCOATEREA | |
| DIN EVIDENŢĂ CA PERSOANĂ IMPOZABILĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI DE TVA | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.21. Ca urmare a încetării activităţii sale economice | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.22. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu | |
| dau drept de deducere a TVA | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.23. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată şi | |
| nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.24. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra| |
| de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul | |
| în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire | |
| prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.24.1. Cifra de afaceri din anul precedent | | | | | | | | |lei|
| realizată, potrivit dispoziţiilor legale în | | | | | | | | | |
| vigoare | | | | | | | | | |
|________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1.24.2. Cifra de afaceri realizată în anul în | | | | | | | | |lei|
| curs, până la data depunerii prezentei, | | | | | | | | | |
| calculată potrivit legii | | | | | | | | | |
|________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
| 1.25. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept | |
| de deducere a taxei | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.26. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la | |
| distanţă | |
|________________________________________________________________________|___|
| 1.27. Începând cu data de | | |/| | |/| | | | |
|_______________________________________________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|___|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA C – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU IMPOZITELE DIRECTE |
| DATORATE |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Impozit pe profit | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.3. Perioada fiscală |
|____________________________________________________________________________|
| 1.3.1. Trimestrială | | 1.3.2. Anuală, cu plăţi | |
| | | anticipate trimestriale | |
|_____________________________________|__|________________________________|__|
| 1.3.3. Anuală | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.4. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a | |
| impozitului pe profit | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.4.1. Optez pentru sistemul | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| anual de declarare şi plată a | | data de | | | | | | | | | | |
| impozitului pe profit, cu | | | | | | | | | | | | |
| plăţi anticipate trimestriale | | | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.4.2. Renunţ la opţiunea | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| pentru sistemul anual de | | data de | | | | | | | | | | |
| declarare şi plată a | | | | | | | | | | | | |
| impozitului pe profit, cu | | | | | | | | | | | | |
| plăţi anticipate trimestriale | | | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.5. Date privind modificarea anului fiscal | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.5.1. Optez pentru | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| modificarea anului fiscal | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.5.2. Optez pentru | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| modificarea perioadei anului | | data de | | | | | | | | | | |
| fiscal modificat | | | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.5.3. Optez pentru trecerea | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| de la an fiscal modificat la | | data de | | | | | | | | | | |
| an fiscal calendaristic | | | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 2.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 2.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 3. Impozit specific unor activităţi | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 3.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 3.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 3.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit |
|____________________________________________________________________________|
| Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – Cod CAEN 5510 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – | |
| Cod CAEN 5520 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere – Cod CAEN 5530 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Alte servicii de cazare – | | Restaurante – Cod CAEN 5610 | |
| Cod CAEN 5590 | | | |
|_________________________________|__|____________________________________|__|
| Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – Cod CAEN 5621 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Alte servicii de alimentaţie n.c.a. – Cod CAEN 5629 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – Cod CAEN 5630 | |
|_________________________________________________________________________|__|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA D – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ANGAJATORI SAU |
| ASIMILAŢI ACESTORA |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi |
| contribuţii sociale |
|____________________________________________________________________________|
| 1.1. Informaţii pentru stabilirea perioadei fiscale |
|____________________________________________________________________________|
| 1.1.1. Lunară potrivit legii | | 1.1.2. Lunară prin opţiune | |
|_________________________________|__|____________________________________|__|
| 1.1.3. Trimestrială | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.2. Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.2.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.2.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.3. Contribuţie de asigurări sociale (datorată de angajat) | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.3.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.3.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.4. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat) | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.4.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.4.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.5. Contribuţie asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator) | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.5.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.5.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA E – DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL PENTRU ALTE IMPOZITE ŞI TAXE |
| DATORATE |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Accize | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 1.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 1.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 2. Contribuţie pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 2.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 2.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 3. Redevenţe miniere | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 3.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 3.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 4. Redevenţe petroliere | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 4.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 4.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 5. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al | |
| gazului natural | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 5.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 5.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 6. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a | |
| dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 6.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 6.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 7. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor | |
| naturale, altele decât gazele naturale | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 7.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 7.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 7.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit |
|____________________________________________________________________________|
| Exploatare forestieră – | | Extracţia cărbunelui superior – | |
| Cod CAEN 0220 | | Cod CAEN 0510 | |
|_________________________________|__|____________________________________|__|
| Extracţia cărbunelui inferior – | | Extracţia petrolului brut – | |
| Cod CAEN 0520 | | Cod CAEN 0610 | |
|_________________________________|__|____________________________________|__|
| Extracţia minereurilor feroase – Cod CAEN 0710 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu – Cod CAEN 0721 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Extracţia altor minereuri metalifere neferoase – Cod CAEN 0729 | |
|_________________________________________________________________________|__|
| Alte activităţi extractive |
|____________________________________________________________________________|
| Cod CAEN 0811 | | Cod CAEN 0812 | | Cod CAEN 0891 | |
|_____________________|__|______________________|__|______________________|__|
| Cod CAEN 0892 | | Cod CAEN 0893 | | Cod CAEN 0899 | |
|_____________________|__|______________________|__|______________________|__|
| 8. Taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc | |
|_________________________________________________________________________|__|
| 8.1. Luare în evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 8.2. Scoatere din evidenţă | | Începând cu | | |/| | |/| | | | |
| | | data de | | | | | | | | | | |
|_______________________________|__|_____________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
____________________________________________________________________________
| SECŢIUNEA F – DATE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE CARE NU AU OBLIGAŢIA |
| ÎNREGISTRĂRII FISCALE*) |
|____________________________________________________________________________|
| 1. Sediu secundar înfiinţat în: | România | | Străinătate | |
|______________________________________________|_________|__|_____________|__|
| 2. DENUMIRE | |
|_____________|______________________________________________________________|
| 3. Adresa sediului secundar |
|____________________________________________________________________________|
| Judeţ | | Localitate | | Sector | |
|_____________|____________|____________|__________________|________|________|
| Strada | | Număr | | Bloc | | Sc. | |
|_____________|__________________________|_______|__|______|__|_____|________|
| Et. | | Ap.| | Detalii adresă | |
|_____|__|____|_________|________________|___________________________________|
| Cod poştal | | Ţara | |
|______________|___________________|______|__________________________________|
| 3.1. Telefon | | 3.2. Fax | | 3.3. E-mail | |
|______________|______________|__________|_________|_____________|___________|
| 4. Cod CAEN al obiectului principal de activitate al sediului | | | | |
| secundar | | | | |
|________________________________________________________________|__|__|__|__|
| 5. Modul de dobândire al spaţiului: | |
|_____________________________________|______________________________________|
| Număr document | | Data document | | |/| | |/| | | | |
|________________|_______________|_______________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| 6. Date privind starea sediului secundar |
|____________________________________________________________________________|
| Începerea activităţii | | De la data | | |/| | |/| | | | |
|_____________________________|__|_______________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| Încetarea activităţii | | De la data | | |/| | |/| | | | |
|_____________________________|__|_______________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
*) Se completează numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, nu au
obligaţia înregistrării fiscale, de către contribuabilii care le înfiinţează.
____________________________________________________________________________
| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele |
| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
| Numele şi prenumele persoanei care face declaraţia | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Funcţia | |
|____________________________________________________|_______________________|
| Semnătura | |
|____________________________________________________|_______________________|
INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (700) „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu
electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale”
Depunerea declaraţiei
Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare
înregistrării fiscale, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se transmite ori de câte
ori intervin modificări, ulterior înregistrării fiscale, în datele declarate de contribuabili/plătitori prin
declaraţia de înregistrare fiscală/declaraţia de menţiuni.
Declaraţia se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin
intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Declaraţia se depune pentru:
– înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu excepţia cazului în care
contribuabilii îşi modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă şi domiciliu fiscal, precum şi cu
excepţia contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe
sedii permanente, care nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent
desemnat;
– înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligaţii fiscale sau modificarea

New UP DATE 24 FEBRUARIE,UP DATETURCIA pe lista tarilor necooperante fiscal- atentie cu furnizorii din aceasta tara pentru platitorii de impozit pe profit

24 FEBRUARIE 2021

Cu OUG 13/2021

A fost eliminată prevederea referitoare la nedeductibilitatea cheltuielilor efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II (inclusiv Turcia) din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (a rămas restricția doar pentru statele incluse în anexa I și doar în situația în care tranzacțiile nu au un scop economic).

 Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II (inclusiv Turcia), reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021.

UP DATE

Publicare: 29.01.2021, pe site-ul https://mfinante.gov.ro

comunicatului de presa ANAF:

„In vederea clarificarii legislatiei referitoare la jurisdictiile necooperante, Ministerul Finantelor anunta ca a intreprins demersurile necesare pentru ca, in scurt timp, sa fie modificate prevederile art.25 alin.4) lit.f^1) din Codul fiscal. Acest punct, introdus printr-o modificare intrata in vigoare in ianuarie 2021, prevede ca sunt nedeductibile cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzactii cu o persoana fizica sau juridica situata intr-un stat care, la data inregistrarii cheltuielilor, este inclus in anexa I si/sau anexa II din Lista UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Modificarea va viza eliminarea prevederii conform careia statele incluse in anexa II vor fi considerate drept jurisdictii necooperante in scopuri fiscale, masura care vine sa clarifice, in acest sens, inclusiv tratamentul fiscal aplicat tranzactiilor efectuate incepand cu 1 ianuarie 2021.

In baza informatiilor disponibile pana acum, niciun alt stat membru nu a adoptat masuri similare impotriva jurisdictiilor incluse in anexa II din Lista UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale.

Ministerul Finantelor doreste sa clarifice faptul ca, in contextul raportarii aranjamentelor transfrontaliere conform Directivei UE 2018/822 (cunoscuta sub numele de DAC 6), prin notiunea de jurisdictii necooperante se face referire doar la tarile din anexa I a Listei UE privind jurisdictiile necooperante in scopuri fiscale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

 

S-a introdus în Codul fiscal o nouă categorie de cheltuieli nedeductibile, respectiv cheltuielile generate cu achiziții de la furnizori înregistrați fiscal în jurisdicții necooperante fiscal, publicate în Jurnalul Oficial al Comunității Europene.

” 10. La articolul 25 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I şi/sau anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;”

Nu au inca norme metodologice.

Statele care sunt în Anexa II:

 • Turcia;
 • Maldive;
 • Iordania;
 • Namibia;
 • Thailanda;
 • Sfânta Lucia;
 • Australia;
 • Maroc

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

„Situația actuală a cooperării cu UE în ceea ce privește angajamentele asumate de jurisdicțiile
cooperante în vederea punerii în aplicare a principiilor bunei guvernanțe fiscale
1. Transparență
1.1. Angajamentul de a pune în aplicare schimbul automat de informații fie prin semnarea Acordului multilateral al autorităților competente, fie prin acorduri bilaterale
Următoarei jurisdicții, de la care se așteaptă progrese concrete privind punerea în aplicare efectivă a schimbului
automat de informații cu toate statele membre ale UE, i s-a acordat termenul de 31 decembrie 2020 în acest scop:
Turcia”

Se pare ca nu s-a incadrat in acest termen  ca urmare cheltuielile (achiziţiile de marfă şi servicii) din Turcia nu mai sunt deductibile fiscal.

In concluzie pentru plătitorii de impozit pe profit se recomandă să își revizuiască furnizorii daca sunt pe lista jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale anexa I şi/sau anexa II din Lista UE;  cheltuielile generate cu acesti furnizori sunt considerate nedeductibile fiscal începând cu 1 ianuarie 2021.

Articolul nu reprezinta solutie fiscala este doar o parere personala

PROCEDURA de ESALONARE la PLATA

Ordinul nr. 3896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central

Datorita faptului ca  măsurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultăţi de natură financiară pentru majoritatea operatorilor economici, aceştia confruntându-se în această perioadă cu o lipsă severă de lichiditate, prin O.U.G. nr. 181/2020 a fost reglementată o procedură specială de eșalonare la plată, mai avantajoasă pentru contribuabili decât eșalonarea clasică prevăzută în Codul de procedură fiscală, fara garantii.

Esalonarea vizeaza obligatiile fiscale principale si accesoriile a caror scadenta a fost dupa data declararii starii de urgenta (16 martie 2020) si nestinse pana la data eliberarii Certificatului Fiscal ,ea se poate face pe o perioada de cel mult un an de zile , nu impune constituirea de garantii.

           !! Data limita de depunere a cererii de esalonare la organul fiscal este 15 decembrie 2020, sub sanctiunea decaderii

S-au stabilit si limite sub care nu se acorda esalonare 500 lei pentru persoane fizice si 5.000lei pentru persoane juridice.

Organul fiscal are obligatia solutionarii cererii in 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia , decizie de esalonare sau respingere

!! CONDITII CUMULATIVE CARE TREBUIE INDEPLINITE

-SA NU FIE IN PROCEDURA DE FALIMENT SAU LICHIDARE

-OBLIGATIILE FISCALE ANTERIOARE STARII DE URGENTA SA FIE STINSE LA DATA ELIBERARII CERTIFICATULUI FISCAL

-SA NU I SE FI STABILIT RASPUNDEREA POTRIVIT LEGISLATIEI PRIVIND INSOLVENTA SI/SAU RASPUNDEREA SOLIDARA

-TOATE DECLARATIILE FISCALE SA FIE DEPUSE

Decizia de esalonare la plata poate modificata de cel mult doua ori ,pe perioada de valabilitate a esalonarii ,la cererea debitorului.

!!!! Atentie

–  incepand cu data de 26 decembrie 2020 ,pentru obligatiile fiscale esalonate la plata , se datoreaza si se calculeaza dobanzi la nivelul de 0.01% pentru fiecare zi de intarziere

– asupra sumelor incluse in Decizia de esalonare nu se poate aplica procedura executarii silite

-daca aveti in derulare esalonari conform Codului de procedura fiscala puteti beneficia de inlesnirile acestei ordonante de urgenta

Model decizie de esalonare la plata a obligatiilor fiscale

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1p_OPANAF_90_2016.pdf

https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20201111183526_comproiectordinproceduraesalonare11nov2020.pdf

 

 

ATENTIE! Pentru agentiile de turism se schimba procedura de determinare a plafonului de scutire de TVA

         Operatorii economici care realizează activități aflate în sfera regimurilor speciale de TVA calculate la marja de profit, nou înființați sau deja existenți dar neînregistrați în scopuri de TVA trebuie să își revizuiască procedura de determinare a plafonului de scutire de TVA ținând cont de prețurile de vânzare și nu de marja de profit.

„Art.83 aliniatul (4) din Normele la codul fiscal se abroga , acesta dadea posibilitatea calculului plafonului la marja de profit.

(4) Persoanele impozabile care, dacă ar fi înregistrate normal în scopuri de taxă conform art. 316 din Codul fiscal, ar aplica un regim special de taxă conform prevederilor art. 311 și 312 din Codul fiscal vor lua în calculul determinării cifrei de afaceri prevăzute la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal numai baza impozabilă pentru respectivele operațiuni determinată în conformitate cu prevederile art. 311 și 312 din Codul fiscal.”

”      ART. 310 – Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

(2) Cifra de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f). Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1), dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.”

      Activitățile  agențiilor de turism sau bunuri supuse regimului special al TVA bucuri second-hand pot aplica în continuare regimul special la marja de profit. Atât hotărârea CJUE cât și modificarea în reglementarea națională fac referire doar la modul de determinare a plafonului de scutire de TVA și nu aplicare regimurilor speciale de TVA.

 

 

aici.gov.ro site-ul Depune documente online

La initiativa Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Guvernul Romaniei a adoptat ordonanta de urgenta prin care
toate institutiile publice din Romania sunt obligate sa accepte documente semnate electronic și sa raspunda
solicitarilor depuse de catre  cetateni tot in format electronic.

Ordonanța de urgență nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

„Autoritățile și instituțiile publice stabilesc tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de respectivele autorități, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”

Platforma care pune in practica ordonanta este aici.gov.ro

In functie de Procedura selectata, solicitantul trebuie
sa incarce in portal diferite tipuri de documente:
Cerere acordare somaj tehnic
-Declaratie pe propria raspundere
-Cerere acordare indemnizație
-Lista sportivi
-Copie CI
-Extras de cont
-Contract drepturi autor
etc
Pentru documentele tipizate, formularele se pot descarca din Portal, se completeaza si se semneaza
digital sau olograf, dupa care se incarca individual in sectiunea “Incarca” din dreptul fiecarui tip de
document.

Ghidul de utilizare la adresa:

https://aici.gov.ro/docs/Ghid-de-Utilizare.pdf
1 ACCESAREA PAGINII WEB
Se acceseaza pagina aici.gov.ro

2 SELECTAREA PROCEDURII
Se selecteaza din lista de valori procedura
pentru care se initiaza solicitarea.

3 SELECTAREA INSTITUTIEI
Ca si in cazul procedurii, institutia
eliberatoare se selecteaza din lista de valori
afisata.

4COMPLETAREA INFORMATIILOR
PENTRU INREGISTRARE
In functie de Procedura selectata, se completeaza
informatiile corespunzatoare.

5 INCARCAREA DOCUMENTELOR
In functie de procedura selectata, sunt afisate
documentele care trebuiesc incarcate. Formularele se
descarca, se completeaza si se semneaza dupa care
se incarca individual in sectiunea “Incarca” din dreptul
fiecarui tip de document.

Documentele pot fi semnate electronic cu un certificat digital emis de un furnizor acreditat sau
olograf.
Semnatura olografa poate fi aplicata si direct in formularul descarcat de pe portalul aici.gov.ro,
utilizand functionalitatea de Semnatura din Adobe Reader.

6.FINALIZAREA SI TRANSMITEREA SOLICITARII
Solicitarea se finalizeaza prin trimiterea documentelor catre institutia
selectata.
Cererea solicitantului este identificata printr-un numar unic de inregistrare. In urma trimiterii
solicitarii, atat initiatorul cat și un reprezentant al institutiei selectate primesc un e-mail de
instiintare.
Odata ce este solutionata cererea, initiatorul primește un e-mail cu documentul de raspuns
semnat electronic in prealabil de catre functionarul public al institutiei emitente.

Odata ce solicitarea este solutionata, initiatorul primeste pe e-mail documentul de
raspuns.

Se amana depunerea situatiilor financiare anuale(bilant)-se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv

In Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale se anunta oficial prorogarea termenului de depunere a situatiilor financiare anuale aferente anului fiscal 2019

„Art. XIV. –

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.”

Ordonanta este mult mai complexa cuprinzand si alte modificari:

 •  s-a reglementat extinderea deducerii din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și a sponsorizărilor efectuate către instituțiile și autoritățile publice.

„modificare art.56

(15) Prevederile alin. (11) – (14) se aplică și pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice. În acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută la alin. (11), se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (41). „

 • alcoolul și băuturile alcoolice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente, conform legii
 • continuarea masurii de amanare a platii TVA in vama tinand cont de starea de urgenta instituita de Presedinte.
 • pentru asigurarea acoperirii din import a necesarului de alcool etilic complet denaturat pentru producerea de dezinfectanți, fără alocarea de către operatorii economici a unor sume importante în plata TVA la organele vamale,

1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.

(3) Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale conform alin. (1) și (2) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(4) În cazul importului de alcool etilic complet denaturant, beneficiază de prevederile alin. (2) numai importatorii care dețin autorizație de utilizator final conform prevederilor titlului VIII «Accize și alte taxe speciale» din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data importului.”

 • In aceasta perioada se doreste reintroducerea  rapida în circuitul economic sumele de TVA solicitate la rambursare, piata confruntandu-se cu o severa lipsa de lichiditate, astfel se face rambursarea sumelor de TVA  solicitate cu efectuarea ulterioara a inspectiei fiscale. S-a avut in vedere si imposibilitatea deplasarii echipelor de control la sediul contribuabililor și contactul fizic cu aceștia,in conditiile actuale.

Sunt si exceptii: -deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare la care se incepuse deja inspectia fiscala in vederea solutionarii

-pt deconturile negative ale marilor contribuabili pentru care

 

„i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;

(ii) organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;

(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;”

Conditie de rambursare:

soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

„Art. XI. –

(1) Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.”

 • Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.
 • A fost introdusă o nouă categorie de venituri neimpozabile: avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă, potrivit legii. Pentru aceste venituri nu se datoreză nici contribuții sociale
 • Derogare pentru indemnizațiile de 75%

Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 şi 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada stării de urgenţă, pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI alin. (1) şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 şi la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilităţi fiscale. Prevederile se aplică indemnizaţiilor acordate din bugetul de asigurări pentru şomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020

 • IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

*Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

*Pentru a beneficia de prevederile de mai sus, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei; b) nu se află în insolvenţă.

 • LOTERIA BONURILOR FISCALE

Se suspendă extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Articolul este informativ

Programul de creditare a firmelor afectate de COVID -19

Va puteti inscrie pe platforma la adresa https://www.fngcimm.ro/?fbclid=IwAR2zkil2_WqPjVlkC0pNXk2L_R_9f_H6as6UD1uZ-7FkYXzqAMAXbK7SVVE pentru a obtine un credit garantat 90% de stat

declaratie_IMM (1)

„Descriere produs

Programul IMM INVEST ROMANIA permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19  sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru investitii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice.

Plafonul maxim de garantare alocat este de 15 miliarde lei.

AVANTAJELE CREDITULUI GARANTAT IMM INVEST 

 • Statul poate garanta pana la 90% din valoarea creditelor pe care le accesati la una din bancile partenere!
 • Nu platiti dobanda, comision de garantare sau alte costuri de acordare! Costurile finantarii sunt subventionate in procent de 100% de la bugetul de stat, pana la data de 31.12.2020, cu posibilitati de prelungire.
 • Nu platiti comision de rambursare anticipata!
 • Valoarea maxima a creditelor poate fi de pana la 10.000.000 lei pentru investitii si pana la 5.000.000 lei pentru capital de lucru!

Credite pentru capital de lucru

pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de  pana la 5.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;
 • durata finantarii este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 de luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari pentru capital de lucru de pana la 1.000.000 lei pentru intreprindere mica si pana la 500.000 lei pentru microintreprindere;
 • garantii de stat de maxim 90% din valoarea creditului;
 • durata finantarii este de pana la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 luni;
 • rata dobanzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

Credite pentru investitii

pentru INTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de maxim 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

 

pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de max. 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

 

Sumele acordate cu respectarea conditiilor programului nu vor putea fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare.”

Conditii de eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului daca la data acordarii creditului indeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate ale institutiei finantatoare si, cumulativ, urmatoarele criterii principale:

 1. Nu se afla in dificultate si nici in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
 2. Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă inregistreaza restante, acestea sunt incadrat in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
 3. Nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie.
 4. Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii impreuna cu garantţia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel puţin 100% valoarea finanatarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;
 5. Impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
 6.  Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie, activitati de protectie si garda, activitati de servicii privind sistemele de securizare, activitati de investigatii.”

Articolul este o informare

Comunicat de presa ANAF -masuri privind sprijinirea mediului de afaceri

Comunicatul este preluat de pe site-ul ANAF aveti linkul in josul paginii

În contextul instituirii stãrii de urgențã pe teritoriul României prin Decretul președintelui României nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, împreunã cu Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã, a întreprins o serie de mãsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformãrii voluntare.

”                                  Comunicat de presă

În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul
președintelui României nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Agenția
Națională de Administrare Fiscală, a întreprins o serie de măsuri în vederea sprijinirii
mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformării voluntare.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, precum și al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 și al Ordonanței de urgență aprobată
în ședința de Guvern din data de 9.04.2020:
1. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform
Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în
vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea
acestor măsuri.
2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale
scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență Guvernului nr.
29/2020 și neachitate până la încetarea acestor măsuri.
3. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și
valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care
se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești
pronunțate în materie penală.
4. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de
procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate
până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. În acest caz,
organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei
de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia
organului fiscal.
5. Se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate
potrivit legii. Aceste condiții se consideră îndeplinite dacă debitorii achită obligațiile aferente
în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor măsuri fiscale.
6. Pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la
plată, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie
depusă până la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de
procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
7. Obligațiile bugetare care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor
la plată, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate
obligații fiscale restante.
8. Extinderea rambursării TVA cu control ulterior.
9. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și
de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea
creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să
curgă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
Măsurile fiscale mai sus menționate se aplică pe perioada stării de urgență și 30
de zile de la încetarea acesteia.
10. Se acordă o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, dacă
contribuabilii plătitori de impozit pe profit plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al
anului 2020, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificația este de 5%
pentru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii si ceilalți contribuabili.
Categoriile de contribuabili beneficiari ai bonificațiilor prezentate anterior sunt
următoarele:
a) contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată
prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
b) contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat
pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute
de lege;
c) contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv
contribuabilii care inițial au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic,
iar ulterior au optat ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar. Această categorie de
contribuabili beneficiază de bonificație dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata
anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie
2020.
11. Se acordă o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru
trimestrul I al anului 2020, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent
acestui trimestru, până la data de 25 aprilie 2020, inclusiv.
12. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii
nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit
specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada
stării de urgență decretate.
13. Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar
2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele
prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3), respectiv art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie
2020 inclusiv.
14. Deducerea sumelor reprezentând sponsorizări către instituții publice și alte
organe ale autorității publice din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita
prevăzută de actul normativ, se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a
exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de
cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
15. Nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform Codului fiscal, care importă, în
perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile
calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de
protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi
utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din ordonanța de urgență.
16. Modificarea modului de calcul a plăților anticipate pentru contribuabilii plătitori de
impozit pe profit care aplică sistemul anual de plată a impozitului pe profit cu plăți
anticipate, în sensul stabilirii nivelului acestora la valoarea stabilită pe baza calculului
trimestrial curent ,față de 1/4 din impozitul anului precedent(actualizat cu indicele prețurilor
de consum estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează
plăți anticipate), pentru a corela sarcina fiscală cu încasările reduse determinate de
închiderea activităților total sau parțial prin afectarea mediului economic de măsurile de
combatere a epidemiei Covid -19.

De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au adoptat și alte măsuri
în vederea sprijinirii mediului de afaceri, cum ar fi:
1. Implementarea obligațiilor de plată în platforma ghiseul.ro pentru facilitatea îndeplinirii
obligațiilor de plată ale contribuabililor;
2. Introducerea de noi documente pe baza cărora contribuabilii persoane fizice să se poată
identifica electronic în SPV (alte acte administrative începând cu 1.04.2020);
3. Asigurarea cadrului legal împreună cu MFP în vederea depunerii electronice și a altor
formulare specifice evitării dublei impuneri și acorduri fiscale internaționale (OMFP
1830/2020);
4. Soluționarea la distanță a solicitărilor contribuabililor de către 900 de inspectori, care au
acces la bazele de date necesare desfășurării unor activități specifice (ex. certificate de
atestare fiscală, rambursari TVA, alte categorii de solicitări);
5. Aprobarea, pe perioada stării de urgență, a susținerii contestației în fața organelor de
soluționare a contestațiilor și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la
distanță/telefon, direcția de specialitate menținând legătura permanent cu contribuabilii
pentru găsirea celor mai bune soluții;
6. Asigurarea de la distanță a serviciului de asistență a contribuabililor în domeniul fiscal și
IT în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale (SPV, Call – Center și Formularul de Contact)
pentru asigurarea conformării fiscale;
7. Direcția Generală a Vămilor și Direcția Generală Antifraudă Fiscală lucrează în prima
linie pentru a pune în aplicare ordonanțele militare din perspectiva atribuțiilor ANAF;
8. Desfășurarea de campanii în rândul contribuabililor care au solicitat rambursarea de
TVA, pentru a fi pregătite cu rapiditate compensările și restituirile de taxe, necesare în
derularea procedurii de rambursare;
9. Continuarea procesului de reorganizare a ANAF pentru ca analiza de risc să fie
principalul mecanism de aplicare a procedurilor de administrare fiscală;
10. Constituirea Grupului de analiză fiscală pentru comunicarea rapidă cu reprezentanții
mediului de afaceri și ai mediului academic, în care se discută și se propun măsuri
economice și fiscale care să vină, în continuare, în sprijinul contribuabililor.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA”

https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20200414115126_comunicat_14042020.pdf